Special Need procedure bij Wereldkinderen

10-11-2013 22:17

Als je een kindje uit China willen adopteren dan kan dat sinds 2008 alleen nog via de zgn. 'special need' procedure. Dit geldt voor de drie vergunninghouders in Nederland die mogen bemiddelen voor China. Wereldkinderen, Kind en Toekomst en Meiling.

Wij worden bemiddeld door Wereldkinderen en op de website van Wereldkinderen staat het volgende over een aanvraag voor een kind met een special needs.

Voorwaarden voor aanvragen voor een kind met special needs.

Huwelijk. U bent getrouwd (man-vrouw)  en hebt een stabiele huwelijksrelatie van minimaal twee jaar of u bent een vrouwelijke alleenaanvrager (eventueel samenwonend). Als u eerder getrouwd bent geweest, is de lengte van het huidige huwelijk minimaal vijf jaar. U mag beiden maximaal twee keer eerder gehuwd zijn geweest.

 • Leeftijd. U bent beiden minimaal 30 jaar (èn jonger dan 55 jaar).
 • Gezondheid. U hebt beiden een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als er sprake is van een van onderstaande aandoeningen, wordt de aanvraag niet geaccepteerd: aids, verstandelijke beperkingen, overdraagbare ziekte zolang deze besmettingsgevaar oplevert voor anderen, blind of aan één oog blind (en hulpmiddelen voor het goede oog), doof of slechthorend of ernstig spraakprobleem (echter, aanvragers met een dergelijk probleem kunnen wel in aanmerking komen voor een kind dat hier ook aan lijdt), ernstige gebreken of ontbreken van ledematen of ernstige misvorming aan het gezicht, ernstige ziekten die langdurig moeten worden of zijn behandeld en/of die de levensverwachting ernstig bedreigen, zoals kwaadaardige tumoren, epilepsie enzovoorts (ook niet in het verleden), Orgaantransplantaties, schizofrenie, depressies, fobieën enzovoorts (ook niet in het verleden), een BMI hoger dan 40 (BMI = gewicht (kg) / lengte² (m²)
 • Inkomen. Eén van u beiden heeft een vast dienstverband. Het (gezamenlijk) bruto-inkomen is bij een eerste aanvraag bovenmodaal (modaal is 30.000 Euro). Bij een tweede kind dient het inkomen ongeveer 40.000 Euro te zijn en bij een derde kind ongeveer 50.000 Euro. Inkomsten via bijvoorbeeld pensioen, verzekeringsgeld of sociale dienst worden niet meegerekend.
 • Bezit. De waarde van uw totale bezit (huis, spaarrekening enzovoorts), minus het totaal aan leningen (totale hypotheekbedrag enzovoorts) bedraagt minimaal 80.000 Euro.
 • Opleidingsniveau. U hebt minimaal MAVO met vervolgens een middelbare beroepsopleiding afgerond.
 • Gezinsgrootte. Uw gezin telt niet meer dan vier kinderen onder de 18 jaar.
 • Verleden. U hebt beiden geen crimineel verleden of een verleden met huiselijk geweld, seksueel misbruik, drugsgebruik of alcoholmisbruik.
 • U reist samen.
 • Een van u beiden beheerst de Engelse taal goed, zowel in woord als geschrift.
 • U hebt voldoende ervaring om een kind met special needs te verzorgen.
 • U verzorgt de follow up rapportage volgens de richtlijnen

De kinderen die voor adoptie in aanmerking komen zijn meisjes en jongens tot 6 jaar met een medische aandoening. Zij zijn te vondeling gelegd of verlaten op wat oudere leeftijd. Meestal worden zij kort daarna opgenomen in een kindertehuis, waar zij over het algemeen liefdevol worden verzorgd. Incidenteel worden siblings voorgesteld.

Nationale adoptie in China valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministry of Civil Affairs, terwijl buitenlandse adoptie onder de verantwoordelijkheid van het Center for Children's Welfare and Adoption (CCCWA) valt. Deze instantie toetst de dossiers van zowel de kinderen als de aspirant adoptieouders. De “matching”, het koppelen van ouders aan kinderen vindt over het algemeen ook hier plaats. Tegenwoordig zien we een toename van het aantal kinderen dat binnen China geadopteerd wordt. Sinds mei 2008 heeft Wereldkinderen de wachtlijst voor nieuwe aanvragen voor een reguliere procedure in China gesloten. Dit betreft aanvragen voor een zo gezond mogelijk kind. De wachtijst voor aanvragen voor kinderen met special needs is open. In 2011 hebben 68 kinderen uit China via Wereldkinderen een Nederlands thuis gevonden.

Het CCCWA hanteert een digitale lijst (de shared list) waarop kinderen worden geplaatst die in aanmerking komen voor adoptie. Er is onderscheid tussen Non-Special Focus en Special Focus kinderen. De Non-Special Focus kinderen zijn meestal kinderen met een geïsoleerd, lichter medisch probleem, zoals schisis of het missen van een arm. De Special Focus kinderen hebben meestal gecompliceerdere medische aandoeningen of een combinatie van enkele aandoeningen.
De Non-Special Focus kinderen kunnen alleen gematcht worden met aanvragers van wie het dossier al geregistreerd is bij het CCCWA. De Special Focus kinderen kunnen gematcht worden met aanvragers die nog niet zo ver zijn. De gegevens van de ouders moeten binnen 72 uur worden ingevoerd. Hierdoor is er geen tijd om eerst nog recente informatie, aanvullende onderzoeken enzovoorts op te vragen of het kind eventueel te laten bezoeken.

Ook bestaat de mogelijkheid om het CCCWA te verzoeken om een Special Focus kind individueel aan ons toe te wijzen. Er wordt dan de mogelijkheid geboden aan Wereldkinderen om langer de tijd te hebben (3 maanden) om het voorstel zo compleet mogelijk te maken en ouders voor het kind te zoeken onder de ouders op onze wachtlijst of via een oproep op Extranet.

Nadat een geschikt echtpaar gevonden is en er een match heeft plaatsgevonden, dient Wereldkinderen een aantal gegevens over de aanvragers in te voeren terwijl het echtpaar een “Nurture and Rehabilitation Plan” schrijft waarin aangegeven moet worden hoe ze het kind denken te gaan verzorgen en hoe de medische behandeling zal zijn. Tevens dient men aan te geven dat zij het betreffende kind graag willen opnemen. Vervolgens worden beide formulieren samen met een Agency’s Opinion en met een Chinese vertaling digitaal bij het CCCWA aangeleverd. De adoptieouders krijgen alleen de geschoonde gegevens van het kind.

Het CCCWA heeft enkele weken de tijd om te komen tot een voorlopig akkoord met de door Wereldkinderen voorgestelde matching. Er komt dan Approved Application te staan bij de match. Dit is het moment dat de aspirant adoptieouders de persoonlijke gegevens van het kind, zoals naam, geboortedatum en –plaats ontvangen. Een definitief akkoord zal gegeven worden na ontvangst en bestudering van de documenten van aspirant adoptieouders in de vorm van een Letter of seeking confirmation from Adopter (de LOA). Dit formulier wordt na ondertekening door beide adoptieouders weer teruggestuurd naar het CCCWA. Hierna is het wachten op de Notice of Travelling to China for Adoption (de zgn. travelapproval, TA).

De tijd tussen het voorlopige akkoord, het definitieve akkoord en het afreizen, is sterk afhankelijk van wanneer de aanvraag verstuurd is. Er moet rekening worden gehouden met een periode van 4 tot 6 maanden ná voorstel voordat er afgereisd kan worden naar China.

—————

Terug